Croeso i fferm wynt Alltraeth Morecambe

Rydyn ni nawr yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar ein cynigion diweddaraf, a bydd ymlaen am 47 diwrnod rhwng 19 Ebrill a 4 Mehefin 2023. Rydyn ni wedi ymrwymo i gynnal ymgynghoriad agored a thryloyw, a hoffem glywed eich barn am y Prosiect

Dyma ein hail ymgynghoriad ar ddyluniad diweddaraf y Prosiect. Mae'r wefan hon yn rhoi trosolwg o'r gwaith rydym wedi'i wneud yn dilyn yr adborth a gawsom yn ystod ein hymgynghoriad cyntaf yn 2022. Rydyn ni’n annog adborth ar ein cynigion a’r gwaith rydyn ni wedi’i wneud hyd yma

Mae’r cam hwn o ymgynghori yn ofyniad statudol o’r broses Gorchymyn Cydsyniad Datblygu (neu DCO), yn unol â Deddf Cynllunio 2008.

Mae’r prosiect hwn wedi’i gategoreiddio fel Prosiect Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol (neu ‘NSIP’) o dan Ddeddf Cynllunio 2008. Mae hyn yn golygu ei bod yn ofynnol i ni wneud cais am DCO sy'n rhoi caniatâd i ni adeiladu, gweithredu a chynnal y Prosiect.

Mae rhagor o wybodaeth am sut i roi eich adborth ar gael ar ddolenni yn y panel ochr. Sylwch nad oes angen cyfyngu eich adborth i’r meysydd a drafodir ar y wefan hon. Hoffem glywed unrhyw feddyliau sydd gennych.

Gallwch hefyd weld ein holl ddeunyddiau ymgynghori ar ein hyb ymgynghori. Mae hyn yn cynnwys ein Hadroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Ragarweiniol (neu ‘PEIR’), sy’n sail i’r ymgynghoriad hwn.

Gweld canolbwynt ymgynghori

Cwrdd â'r tîm

Rydym yn eich annog i ddod i un o'n digwyddiadau ymgynghori cyhoeddus personol neu ar-lein. Ewch i'n tudalen cwrdd â'r timau am ragor o wybodaeth am ein digwyddiadau.

Dod o hyd i ddigwyddiad

Delweddau

Nid yw maint, nifer a lleoliad ein tyrbinau wedi'u penderfynu eto. Ond yn y cyfnod cynnar hwn rydym wedi creu delweddiadau 3D dangosol i ddangos golygfeydd posibl o Fferm Wynt Alltraeth Morecambe o ystod o leoliadau ar y tir.

Gweld map